روز 17 اردیبهشت97
8.30-9.00ثبت نام
10.00- 9.00خوش آمدگوئی
10.30- 10.00سخنرانی کلیدی
10.30-10.45استراحت (چای و قهوه)
12.30- 10.45ارایه مقالات
13.30- 12.30ناهار
14.00- 13.30سخنرانی کلیدی
17.30- 14.00ارایه مقالات
روز 18 اردیبهشت97
9.00-8.30ثبت نام
9.30- 9.00سخنرانی کلیدی
10.30- 9.30ارایه مقالات
10.45-10.30استراحت (چای و قهوه)
11.15- 10.45سخنرانی کلیدی
13.00-11.15ارایه مقالات
14.00- 13.00ناهار
14.30-14.00سخنرانی کلیدی

جزئیات برنامه علمی پیش بینی شده برای این کنفرانس نیز پس از تعیین مقالات برگزیده ارائه خواهد شد