تاریخ های کلیدی

مهلت ارسال چکیده مقالات: 9 دی ماه 1396  *تا 30 بهمن 1396 تمدید شد
اعلام چکیده مقالات برگزیده: 9 اسفندماه 1396
مهلت ثبت نام با تخفیف: 15 اسفندماه 1396
مهلت ارسال اصل مقالات برگزیده: 15 فروردین 1397
آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در کنفرانس: 30 فروردین 1397