فراخوان مقاله سی و هفتمین فصلنامه تخصصی شهر و منظر

سرفصل موضوعات:

1-    مفاهیم نوآوری در طراحی محیطی و نحوه اعمال آن
(طراحی محیطی دلالت بر کلیه مقیاس های طراحی و برنامه ریزی شهری، معماری منظر، معماری، محیط های طبیعی، فضای سبز و طراحی صنعتی دارد)
2-    فن آوری اطلاعات و تبلور آن در طراحی محیطی
3-    ساختارهای دانش بنیان در طراحی محیطی و رویکردهای مدیریتی مرتبط با آنها
4-    فرآیند و فراگرد طراحی در عرصه های مختلف طراحی محیطی
5-    مرور و بررسی کتاب های منتشر شده مرتبط با موارد 1 تا 4
(مرور کتاب از مرحله همتراز خوانی معاف خواهد بود)*
6-    گزارش فنی ( Technical Report ) از پروژه های پژوهشی و عملیاتی جاری و مرتبط با موارد 1 تا 4
(گزارش های فنی از مرحله همتراز خوانی کور معاف می باشد)
لازم به ذکر است مقالات منتشر شده در شماره سی و هفتم فصلنامه شهر و منظر در سمپوزیوم بین المللی «مدیریت دانش و نوآوری در شهر( KIMCITY2018 )»، بصورت رایگان معرفی خواهند شد.
* توضیح: لازم است نویسنده طرف مکاتبه، دو همکار متخصص و یا صاحبنظر با درجه استادیار در موضوع مقاله را (به غیر از سایر نویسندگان احتمالی مقاله) جهت همترازخوانی (peer  review) با هماهنگی خود ایشان، به نشریه معرفی نمایند. فصلنامه شهر و منظر نیز دو متخصص را جهت همترازخوانی کور (Blind Peer Review)، انتخاب نموده و مقالات را بدون ذکر نام نویسندگان برای بررسی ارجاع خواهد داد.

مهلت ارسال مقالات: 15 بهمن ماه 1396

راهنمای ارسال مقالات را اینجا ببینید

مقاله خود را بارگزاری کنید

Upload